06A-3

2017-10-26 (木) 14:52:16 (2363d) | Topic path: Top / 授業 / C言語基礎 / while文 / 練習問題 / 06A-3

解答例

int main(void) {
  int i = 0;
  while (i < 10) {
    i++;
    if (i % 3 == 0) { continue; }
    printf("%d\n", i);
  }
  return 0;
}
トップ   編集 凍結解除 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS